White

White Image
Elegant white poinsettia. Available in a pixie, single, double, or triple size.

White

White Image
Elegant white poinsettia. Available in a pixie, single, double, or triple size.